XỬ LÝ ĐÁY AO ĐẤT – 500g. Đánh bay bùn đen và mùi hôi thối ở đáy ao nuôi..Chuyển bùn đen đáy ao nuôi thành bùn trắng phù sa.

186.000,0