MỔ LÔNG CẮN ĐUÔI – 1KG. Chống mổ lông, cắn đuôi, phòng khô chân, ngừa bại liệt, bung lông bật cựa

188.000,0

Ra lông nhanh, chống mổ lông, cắn đuôi, đỏ tích, kích màu, phòng khô chân, ngừa bại liệt.