LÊN GIỐNG NHANH ĐẺ ĐỒNG LOẠT – 1KG. Heo không lên giống. Heo hậu bị. Gia cầm phát dục đồng loạt, nhanh đẻ, đẻ nhiều.

89.000,0

Lên giống nhanh – Đẻ đồng loạt dùng cho heo nái vừa tách bầy, hoe không lên giống, heo hậu bị, giúp gia cầm phát dục đồng loạt, nhanh đẻ, đẻ nhiều