KST – 4800, đặc trị ký sinh trùng đường máu, cầu trùng trên gia cầm

KST – 4800: Đặc trị ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen